Over het belang van vaderschap

Wetgeving & Politiek

vaders aanwezigVaders werden in de loop van de vorige eeuw steeds meer gezien als de minder belangrijke opvoeder. Deze ontwikkeling werd vertaald in wet- en regelgeving omtrent ouderschap.

Vanaf 1901 wordt één van de ouders – meestal de vader – uit het ouderlijk gezag ontheven na scheiding. Pas in 1990 kregen gescheiden vaders het wettelijk recht op omgang met hun kinderen. En vanaf 1998 behouden ouders die gehuwd waren het gezamenlijk gezag na scheiding.

Hieronder vindt u een overzicht van recente ontwikkelingen met betrekking tot de juridische positie van vaders.

 

APRIL – JULI 2017

Omdat het kabinet sinds de verkiezingen in maart 2017 demissionair is, belandde het voorstel van Asscher in april 2017 ‘in de ijskast.’ Op initiatief van de PvdA is de uitbreiding van het kraamverlof voor partners in juni echter weer van de lijst met zogenoemde ‘controversiële onderwerpen’ geschrapt en gaat de Tweede Kamer zich er toch over buigen. Hierdoor is het wellicht mogelijk dat het kraamverlof per 1 januari 2019 wordt uitgebreid.

 


 

SEPTEMBER 2016

In september 2016 pleitte minister Asscher voor vijf dagen betaald kraamverlof. Asscher is van mening dat uitbreiding van het kraamverlof ouders helpt om te wennen aan de nieuwe gezinssamenstelling en de zorgtaken die daarbij horen. Bovendien zijn partners die direct na de geboorte verlof nemen, volgens hem later meer betrokken bij de opvoeding.

 


 

MEI/ JUNI 2016

Steeds meer kinderen worden bij een ongetrouwde vader en moeder geboren. Toch krijgt een ongetrouwde vader niet automatisch dezelfde rechten als een getrouwde vader. D66 wil dit gelijktrekken. Daarom dienen zij een voorstel in om erkenning en gezag ook voor ongehuwde ouders aan elkaar te koppelen. Elke vader kan na de aangifte en erkenning van zijn kind ook het gezag verkrijgen over het kind. En daarmee alle rechten en plichten jegens het kind die ook automatisch bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap verkregen worden. Het voorstel geldt niet alleen voor vaders maar ook voor duomoeders. Meer weten? Lees dan op de website van D66 over het project ‘Familie van nu.’

 


 

JUNI 2015

Op donderdag 18 juni debatteerde de commissie voor Veiligheid en Justitie met minister van der Steur en minister Bussemaker over het eventuele afschaffen van sekseregistratie door de overheid. Een commissie moet onderzoeken in hoeverre het in hoeverre het juridisch en praktisch mogelijk is om het geslacht onbepaald te laten als mensen dat willen. Hij denkt hiervoor aan de Staatscommissie Herijking Ouderschap. 

 


 

JANUARI 2015

Voorstel: mediation verplichten bij echtscheiding. Eind januari 2015 dient de SGP een amendement in op het initiatiefvoorstel van Van der Steur om mediation te bevorderen. Met deze wetswijziging wil de SGP mediation verplicht stellen bij echtscheidingen waarbij kinderen betrokken zijn. 

Vaderschapsverlof. De partner van de moeder van een pasgeboren baby heeft recht op twee dagen betaald kraamverlof. Sinds 1 januari 2015 heeft de partner daarnaast recht op drie dagen onbetaald ouderschapsverlof bij de geboorte van een kind.

Emancipatiebeleid. In mei 2013 biedt minister Bussemaker (OCW) de Tweede Kamer een brief aan met in hoofdlijnen de visie en maatregelen met betrekking tot het emancipatiebeleid voor de kabinetsperiode 2013-2016. In januari 2015 (halverwege deze periode) geeft zij een midterm review met de ontwikkelingen op dat moment. Hierin besteedt ze o.a. aandacht aan de rol van mannen bij gendergelijkheid in allerlei opzichten (ad 7). Zo pleit ze voor ruimte voor mannen om zorg te verlenen bij vaderschap en voor de kans voor mannen en vrouwen om zowel hun ouderschapstalenten te benutten, als zich te ontplooien in hun werk. Ook wil ze intermediaire organisaties rond ouders van jonge kinderen (0–6 jaar) bewustmaken van het belang om zich bij de opvoeding niet exclusief op moeders te richten.

 


 

APRIL 2014

In april 2014 traden er een aantal nieuwe wetten in werking:

Wet Lesbisch ouderschap. In Nederland groeien ongeveer 25.000 kinderen op in een gezin met ouders van hetzelfde geslacht. Deze gezinnen moeten dezelfde rechten hebben als gezinnen met heteroseksuele ouders vindt het kabinet. Daarom geldt sinds 1 april 2014 De wet Lesbisch ouderschap. De partner van de biologische moeder hoeft dus niet meer via de rechter het juridisch ouderschap aan te vragen.

Ouderschap bij geregistreerd partnerschap. Met deze nieuwe wet wordt de vader automatisch de wettige ouder van het kind als hij en de moeder een geregistreerd partnerschap hebben. Voorheen werd de vader pas de wettige vader wanneer hij -met toestemming van de moeder- het kind erkende. Ook wordt de duomoeder die op het tijdstip van de geboorte met de moeder een geregistreerd partnerschap heeft, moeder van het kind, mits er sprake is van een onbekende zaaddonor (zie de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting).

Dezelfde wet regelt ook dat een gehuwde man het kind van een andere vrouw dan zijn echtgenote buiten de rechter om kan erkennen. Vanuit het oogpunt van gelijke behandeling is er geen reden voor een uitzonderingspositie van de gehuwde man, zoals nu het geval is.

Staatscommissie Herijking Ouderschap. De Staatscommissie Herijking Ouderschap, ingesteld door staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) en minister Blok (Wonen en Rijksdienst), buigt zich over vraagstukken rondom afstamming, het meerouderschap en meeroudergezag en het draagmoederschap. Daarbij wordt onder andere gekeken naar het biologisch ouderschap versus het sociaal ouderschap. Voor 1 mei 2016 brengt de staatscommissie haar advies uit.

 


 

MAART 2014

Verbeteren situatie kinderen in vechtscheiding. Staatssecretarissen Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) en Martin van Rijn (VWS) nemen maatregelen om de positie van kinderen in een vechtscheiding te verbeteren. Ze zijn van mening zijn dat kinderen nooit de dupe zouden mogen worden van een vechtscheiding.

 


 

OKTOBER 2013

Kamervragen over positie gescheiden vaders. Tweede Kamerlid van Oosten (VVD) stelt kamervragen over de positie van gescheiden vaders: ‘Vaders zouden te snel aan het kortste eind trekken als het gaat om de positie ten opzichte van de kinderen. Ze staan dan dus ook zwakker in de omgangsregelingen. Als dit klopt, verontrust mij dat. Je moet je dan afvragen of dit zich wel verhoudt tot ons wettelijk systeem.’

 

 

Facebooktwitterlinkedinmail

VADERS aanwezig

 

wordt mogelijk gemaakt door
Bureau Beschermjassen

 

een initiatief van het
Hendrik Pierson Fonds

 

 

 

Contact

Voor contact met de redactie van VADERS aanwezig, mail naar info@vadersaanwezig.nl

Agenda
Archief
Nieuwsbrief
Op dit moment lezen 460 mensen onze nieuwsbrief. Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan hier aan.


 

Volg ons op TwitterVolg ons op Twitter